Окутуунун натыйжалары

НББПнын окутуу натыйжалары төмөнкүлөр:

Окутуу натыйжалары

Компетенциялар

1-ОН. Кесиптик ишмердүүлүгүндө табигый жана гуманитардык илимдердин негизги жоболорун колдонуу менен заманбап жашоого багыт алууга жөндөмдүү.

ЖИК-1. Курчап турган дүйнө жөнүндөгү илимий билимдерди колдонууга жана ага сынчыл баа берүүгө, турмуштук жана маданий баалуулуктарга багыт алууга, активдүү жарандык позицияга ээ болууга, адамдарды урматтоого жана толеранттуулукка жөндөмдүү;

ИК-2. Иш жана окуу чөйрөсүндөгү татаал маселелерди чечүү үчүн маалыматтык технологияларды пайдаланып, жаңы билимдерди алууга жана колдонууга жөндөмдүү;

КИЖМК-1. Айрым адамдардын же топтордун кесиптик ишмердигинде максаттарга жетишүүсүн камсыз кылууга жөндөмдүү;

КК-3. Инсанга багытталган окутуунун принциптерине ылайык билим берүү процесси үчүн жана туруктуу өнүгүү (сергек жашоо, жаратылышты коргоо жана рационалдуу колдонуу, энергоэффективдүүлүк, маданий көп түрдүүлүк, гендер, инклюзия ж.б.) үчүн оптималдуу шарттарды түзүүгө жөндөмдүү;

2-ОН.Ар кандай турмуштук кырдаалдарга ылайык үч тилде баарлашууга жөндөмдүү: кыргыз тилин С1 деңгээлинде, орус тилин В2, чет тилдердин бирин В1 деңгээлинде.

ИК-1. Мамлекеттик, расмий тилдерде жана иш, окуу чөйрөсүндө чет тилдердин биринде иштиктүү баарлашуу жүргүзүүгө жөндөмдүү;

КК-13. Үйрөнүп жаткан тилде оозеки жана жазуу кебин кабыл алуу, түшүнүү, ошондой эле көп кырдуу талдоо көндүмдөрүнө ээ;

КК-14. Тексттердин түрдүү типтерин жана түрлөрүн түзүүнүн, өзгөртүп түзүүнүн, иштеп чыгуунун, интерпретациялоонун жана талдоонун усулдарын колдонууга жөндөмдүү;

КК-16. Үйрөнүп жаткан тилде тилдин социомаданий өзгөчөлүктөрүнө ылайык оозеки жана жазуу түрүндө баарлашуу стратегияларын түзө алат;

3-ОН. Кесиптик маселелерди чечүүдө психологиялык-педагогикалык компетенттүүлүктөрүн көрсөтөт жана педагогикалык изилдөөлөрдүн натыйжаларын ишмердүүлүгүнө киргизет.

ИК-3. Кесиптик ишмердигинде ишкердик билимдерди жана көндүмдөрдү колдонууга жөндөмдүү;

КИЖМК-1. Айрым адамдардын же топтордун кесиптик ишмердигинде максаттарга жетишүүсүн камсыз кылууга жөндөмдүү;

КК-1. Кесиптик маселелерди чечүүдө психологиялык-педагогикалык билимдерин пайдаланат жана кесиптик ишмердүүлүгүндө педагогикалык изилдөөнүн жыйынтыктарын колдонууга жөндөмдүү;

КК-4. Үйрөнүүчүлөрдү социалдаштыруунун ыкмаларын, техникаларын, методикасын билет жана алардын кесиптик өзүн-өзү аныктоосу үчүн шарттарды түзүүгө жөндөмдүү;

КК-5.Базалык улуттук баалуулуктардын негизинде окуучуларды руханий-адептик жактан тарбиялоонун принциптери менен шарттарын түзүүгө жөндөмдүү.

КК-6. Билим берүү жана тарбиялоо маселелери боюнча эксперттик-кеңеш берүүчү иштерге катышууга, инновациялык долбоорлорго катышууга, ошондой эле учурдагы коомдук-маданий параметрлерди эске алуу менен долбоорлорду иштеп чыгууга жөндөмдүү;

КК-10. Окуучулардын түрдүү багыттардагы (акыл жактан, коомдук, моралдык ж.б.) өнүгүү деңгээлдерин аныктай алат жана ага ылайык ар кандай терс таасирлерге (зомбулук, ичимдик жана баңги заттарын колдонуу ж.б.) жол бербөө үчүн алдын алуу иштерин жүргүзүүгө жөндөмдүү;

КК-18. Жүргүзүлгөн кесиптик рефлексиянын негизинде өзүн өнүктүрүүгө милдеттерди коё алат.

4-ОН.Педагогикалык ишмердүүлүгүндө окутуунун түрдүү формаларын, методдорун (активдүү, интерактивдүү, интеграцияланган) жана баалоо технологияларын колдонот.

КК-2. Методикалык маселелерди чечүү ыкмаларын (окутуу моделдерин, технологияларын, методдорун жана ыкмаларын), окутуунун сапатын баалоо технологияларын колдонууга жөндөмдүү;

КК-7. Билим берүү программаларын өз алдынча иргей алат, аларга дидактикалык материалдарды тандай алат жана аларды окутуу процессинде адаптапциялагандан кийин педагогикалык рефлексиянын негизинде колдоно алат;

КК-8. Программанын темалары менен бөлүмдөрүнүн өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен жана окуу планына ылайык предмет (предметтер) боюнча окуу сабактарын пландаштырууга жөндөмдүү;

КК-9. Окутуунун интерактивдүү формаларын жана методдорун колдонуу менен педагогикалык ишмердикти жүргүзүүгө жөндөмдүү;

КК-17. Тилди жана адабиятты интеграциялап окутуу усулдарын колдонууга жөндөмдүү (CLӀL);

5-ОН. Кыргыз тилинин жана адабиятынын өнүгүү тенденциялары, негизги мыйзам ченемдүүлүктөрү жөнүндөгү билимдерин кесиптик ишмердүүлүгүндө колдонот.

КК-12. Үйрөнүп жаткан тилдин адабияты жөнүндө, анын тарыхый өнүгүүсү жана азыркы абалы тууралуу билимдерге ээ;

КК-15. Тексттердин түрдүү типтерин лингвистикалык (адабият таануучулук дагы) көз караштан өз алдынча талдоого жана интерпретациялоого жөндөмдүү;

КшК (кошумча компетенция) - 1. Кыргыз тилинин тарыхый өнүгүүсү жана азыркы абалы тууралуу билимдерин турмушта жана кесиптик ишмердигинде колдонот.

6-ОН. Тил илими жана адабият таануу багыттарында илимий баяндоонун, илимий изилдөөнүн, долбоордук ишмердиктин методдоруна жана ыкмаларына ээ.

КК-11. Жалпы жана кесиптик интеграцияланган билимдердин, ошону менен бирге иш жана окуу чөйрөсүндөгү теориялар менен принциптерди сынчыл түшүнүүнүн кеңири диапазонуна ээ;

КК-14. Тексттердин түрдүү типтерин жана түрлөрүн түзүүнүн, өзгөртүп түзүүнүн, иштеп чыгуунун, интерпретациялоонун жана талдоонун усулдарын колдонууга жөндөмдүү;

КшК-2. Кыргыз тили жана адабияты багытында эксперттик-кеңеш берүүчү ишмердикти жүргүзүүгө жана долбоорлорду иштеп чыгууга жөндөмдүү.

Окутуу натыйжалары менен компетенциялардын матрицасы

ЖИК

ИК

СЛК

КЕСИПТИК КОМПЕТЕНЦИЯЛАР

Кошумча компет-р

1

1

2

3

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

1-ОН

+

+

+

+

2-ОН

+

+

+

+

3-ОН

+

+

+

+

+

+

+

+

4-ОН

+

+

+

+

+

5-ОН

+

+

+

6-ОН

+

+

+