Илимий изилдөөлөр

Магистранттардын илимий макалалары
Магистранттар тарабынан акыркы үч жылда тандалган темалар
Илимий изилдөөлөрдүн окуткан дисциплиналарына дал келиши