• ИЛИМИЙ ИШТЕР

ИЛИМИЙ ИШТЕР

Кыргыз тили илими кафедрасы. Негизги илимий эмгектер:

Кафедра мүчөлөрү

Эмгектеринин аталышы

1. Элчиев Ж.

Кекетүү, какшыктоо, табалоо маанилерин туюнтуучу тилдик бирдиктер.

Наука и новые технологии №2, 2014.

Сүйлөмдөгү эскерүү, эскертүү жана эстетүү маанилеринин берилүү өзгөчөлүктөрү.

Наука и новые технологии №2, 2014.

Белгисиздик жана эканжылык маанилери.

“ОшМУ жарчысы” №2, 2014

Таңдануу жана кабатырлануу маанилеринин сүйлөмдө уюшулуш жолдору. “ОшМУ жарчысы” №2, 2014

2. Нуруев Т.

Профессор Т.Э.Нуруев 2015-жылдын 16-апрель күнү “Татаалдашкан сүйлөмдөрдүн семантика-грамматикалык түзүлүшү” деген аталыштагы докторлук диссертациясын алдын ала талкуудан өткөрдү.

3. Турганбаев Н.

4. Лексикалык редупликация. “ОшМУнун жарчысы” 2015, №4 271-274 бб.

2. Айдогмуш Эрдалдын «Түрк жана кыргыз тилиндеги зоонимдер» деген темада жазган диссертациялык ишинин авторефератына пикир.

3. Токошова Жамила Аттокуровнанын “Барскани Махмуд Кашкаринин “Диванынын» лексикасы жана анын азыркы кыргыз тилиндеги атоочтук маанидеги уңгу сөздөргө катышы” деген темада жазган диссертациялык ишине пикир

4. Бабатүрк Лейланын “Сопоставительный анализ форм прошедшего времени глагола в турецком и русском языках” аттуу филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясына пикири.

4.Жунусов А.

Синтаксистик синонимдер, варианттар жана параллелизмдер. Известия ВУЗов. Бишкек 2014

Жай сүйлөмдөрдүн синонимия

лык системасы (монография). Ош-2014 4,5 б/т

Кыргыз тилди окутуунун айрым көйгөйлүү маселелери. Мыйзам чыгаруудагы мамлекеттик тил маселелери. (Республикалык илимий-практикалык конференциянын материалдары) Бишкек 2015

Бир тутумдуу жана эки тутумдуу жай сүйлөмдөрдүн синонимиясы. Известия ВУЗов. Бишкек 2015

Синтаксистик синонимдердин уюшулуу жолдору жана теориялык маселелери (окуу-усулдук колдонмо) Ош-2015 4,5 б/т

5. Кошуева М.

Иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү. – Бишкек, 2014.

6.Нармырзаева К.

Морфологиялык стилистиканын поблемалары. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Түштүк бөлүмүнүн жарчысы. –Ош. №1. –2014. -125-130-б.

2. Мекеме-ишканалардын баштоочу тайпаларында мамлекеттик тилдин окутулушу. ОшМУнун жарчысы.-Ош. -2015.-№4.214-215-б.

3.ЖОЖдордо ,мекеме-ишканаларда мамлекеттик ишканаларда мамлекеттик тилди окутуунун айрым бир маселелери. –ОшМУнун жарчысы.-Ош.-2015. -№4. 2014-217-беттер.

4. Кеп маданияты. Аскер бөлүктөрүнүн кызматкерлери үчүн. –Ош:Воок-дизайн, 2015. -203 б. Окуу-методикалык колдонмо.

5. Тил илимине киришүү.Окуу –методикалык комплекс. –Ош:Воок-дизайн, 2017.132 б. (Т.Аширбаев авторлош).

6. Кыргыз тили эч качан жоголбойт. –Бишкек. “Чегарада” газетасы, декабрь, 2015-жыл / №12(142). -6 –бетте.

6.Кыргыз тили эч качан жоголбойт.-Бишкек. “Чегарада” газетасы. 2016-жыл, 4-б

7. Кыргыз Республикасынын Президентикке талапкерлерден да биринчи жолу мамлекеттик тилден сынак алган окумуштуу. –Бишкек. “Ачык сөз” №23 (090) 14-сентябрь, 2017-жыл. 10-б.

7. Шарипова М.

“Өзбек мектептеринде окуучулардын кеп адебине коюлуучу дидактикалык талаптар” деген темада илимий макала. 2014-жыл, Эл агартуу журналы №5-6

8.Камардинова У.

1.Зулпукаров К., Камардинова У. Суу концепти Жеңижоктун менталдык поэтикалык дүйнөсүндө. Эл агартуу, №3, №4. 2012.

2. Зулпукаров К., Камардинова У. Когнитивдик-тилдик параллелизм жана аккан суу концептинин Токтогул менен Барпынын чыгармаларында берилиши. Эл агартуу, №3, №4. 2012.

3. Семантика жана концептосфера. Республиканский научно-теоретический журнал “Наука и новые технологии” №5. –Бишкек, 2014.

4. Зулпукаров К., Камардинова У., Суранова Ш. Менталдык чөйрөдөгү “аккан (агын) суу-акпаган суу” оппозициясы жана “жинди суу” концептинин когнитемасы. Эл агартуу, №5, №6. 2012.

5. Концепт жана концептосфера түшүнүктөрүнүн аныктамалары. “ОшМУнун жарчысы”, 2012. №5.

6. Түрк гидронимиясындагы “Суу” концептинин орду.

7. “Суу” концепти уюштурган когнитемалар провербиалдык каражаттарда. “ОшМУнун жарчысы”, 2012. №4.

8. Камардинова У.Н., О Периверийных номинантах концепта “Вода” В языках евразии (этимологические заметки) Белгород, 2018.

9. Камардинова У.Н., Об этимологии гидронима су “Вода” в тюркских языках Белгород, 2018.

10.Камардинова У.Н. Лингвопоэтика жана лингвопаремологиянын орчундуу маселелери Бишкек., 2018

11. Аккан Суу концептиндеги фрейм жана сценарий Ошмунун жарчысы, 2017.

12.Жинди суу крнцепти Молдо Кылычтын ой казынасында Наука образование Бишкек.,2018

1. Мапаева Н.

2. Кожоева Г.

Кайталоо фигурасынын теориялык айрым меселелери. Окуу куралы. –Бишкек, 2014. 196 бет.

1. Тексттин негизги касиеттери жана алардын тутумундагы кайталануу – кайталанбоо конфигурациялары. Окуу куралы. (Авторлоштукта: Зулпукаров К., Эшманова С.). –Ош, 2014. 155 бет.

Тил-кеп биримдигинин прагматикалык негиздери жөнүндө. Наука и новые технологии №2, 2014.

Үйрөтүү максатында колдонулуучу кайталоолордун прагматикалык бөтөнчөлүктөрү. С-23: Сборник научных трудов: Выпуск 4. Ошск.гос.ун-та. 2014, -101-103 б.

Кайталоолордун кочуштоосу жана кайырмаланышы. 2015-жыл, “ОшМУ жарчысы”, №4

Повтор и плеоназм в китайско-киргизких лексических соответсвиях. Современные тенденции развития науки и технологий, г. Белгород, 2017-ж.

Редупликация в дунганском говоре китайского языка Современные тенденции развития науки и технологий, г. Белгород, 2017-ж.

Повтор и семантическая деривация в имитативах киргизского языка. 2018-жыл. Актуальные направления гуманитарных и социально-экономических исследований.

3. Тажибаева Ж.

Ат атоочтун кепте колдонулуу бөтөнчөлүктөрүнүн айрым учурлары. “ОшМУнун жарчысы”, 2015-ж. №4.

Кыргыз адабияты кафедрасынын окутуучуларынын 2014-2018-окуу жылдар аралыгында төмөндөгүдөй илимий–усулдук эмгектери жарык көргөн:

Эмгектин түрү

Аты-жөнү

Чыккан жери

1.

Кыргыз адабияты маалыматтама. -

Окуу колдонмо.

Исаков К.А.

Бишкек: Айат, 2014 - 384 б.

2.

Кыргыз эпосторундагы архаикалык мотивдер (“Манас”, “Эр Төштүк”, “Кожожаш” эпостору боюнча) - Монография.

Жамгырчиева Г.Т.

Ош: Ош кагаз ресурстары. 2015- 19 басма табак

3.

Кыргыз эпосторундагы архаикалык катмарлар. - Монография.

Жамгырчиева Г.Т.

Бишкек: Бийиктик, 2014- 12 басма табак

4.

Эпостор. («Эр Төштүк», «Кожожаш», «Жаңыл Мырза», «Эр Табылды», «Жаныш, Байыш» сыяктуу элдик эпосторун кара сөз түрүндө). - Хрестоматия.

Кулушев Т. А.

Ош: “Ош басмакана”АК.

7 басма табак

5.

“Эпостор”(I китеп). - Хрестоматия.

Кулушев Т. А.

Ош, 2017. 160-б. 10 б.т

6.

Темирова Б. “Манас” үчилтиги менен кыргыз поэзиясынын карым-катнашы. -

Монография.

Темирова Б.Т.

Бишкек, 2016

144-бет, 9 б.т.

7.

Темирова Б. “Манас” эпосу жана кыргыз прозасы. - Монография.

Темирова Б.Т.

Бишкек, 2017

96-бет, 6.0 б.т.

8.

Кыргыздардын көөнө ишенимдери жана тыюулары. – Илимий-популярдуу басылма.

Мурзакметов А. К.

Ош: Кагаз ресурстары, 2014, 8, 25 б.т.

9.

Тилим – дилим. - Макалалар жыйнагы.

Мурзакметов А. К.

Ош: Кагаз ресурстары, 2014, 4, 125 б.т.

10.

Кыргыз ырым-жырымдары. - Илимий-популярдуу басылма.

Мурзакметов А. К.

Ош: Кагаз ресурстары, 2014, 9 б.т.

11.

Кыргыз-өзбек этномаданий жалпылыктары. -

Монография.

Мурзакметов А. К.

Ош, 2015. 140-бет, 8,75 б.т.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ

МИНИСТРЛИГИ

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

“Бекитемин” “Макулдашылды”

Илимий иштер боюнча Илим жана аспирантура

проректор, м.и.д., профессор бөлүмүнүн башчысы ф.-м.и.к.,доцент

__________ Б.Осумбеков __________Г.М.Анарбаева

Кыргыз филологиясы жана журналистика

факультетинин 2021-2022-окуу жылы үчүн илимий

ишмердүүлүгүнүн

ИШ-ПЛАНЫ

Аткарылуучу иш-чаралар

Аткаруу

мөөнөтү

Жооптуулар

Аткарылы

шын белгилөө, өтүлүүчү жайы

Эскертүү

1. УЮШТУРУУ ИШТЕРИ

1.

Кафедралардын илимий иш-пландарын тактоо жана бекитүү

Сентябрь

К.Нармырзаева,

деканат

2.

Кафедралардын илимий иш-чараларын координациялоо

Окуу жыл ичинде

К.Нармырзаева,

деканат

3.

ОшМУнун илимий иштер боюнча кеңешмесине үзгүлтүксүз катышуу, андагы маалыматтарды өз кезегинде кафедраларга жеткирүү жана жыйынтыгын Илим жана аспирантура бөлүмүнө билдирүү

аптанын

шаршемби

күндөрү

4.

Студенттик СИБ менен иш жүргүзүү

ар дайым

5.

“Тилчи”, “Көркөм чабыт”, “Сапар түйшүгү”, “Усулчу”, “Сабаттуу журналист” илимий ийримдердин иш-аракеттери аркылуу

окуу жыл

ичинде

Кафедра башчылары,

деканат,

К.Нармырзаева,

ийримдин жетекчилери

6.

Факультеттин өндүрүштүк кеңешмесинде Илим жана аспирантура бөлүмүнүн апталык кеңешмесиндеги маалыматтарды кафедра башчыларына билдирип туруу

ар дайым

К.Нармырзаева

7.

Web of Science системасына окутуучулардын эмгектерин чыгаруу

ар дайым

Кафедралар

8.

Т.Касымбековдун 90 жылдыгына арналган илимий-практикалык конференция

Кыргыз адабияты кафедрасы,

Кыргыз филологиясы

факультети, төгөрөк залда

9.

Факультеттин окутуучуларынын жергиликтүү жана чет өлкөлөрдөн чыккан илимий макала ж.б. эмгектерин тактоо

Окуу жыл

ичинде

октябрь,

ноябрь

Кафедра башчылары,

К.Нармырзаева

10.

Белгилүү тележурналист Б.Төлөнөвдун “Журналистикадагы өрнөктүү өмүр” деген аталыштагы 70 жылдык юбилейлик чыгармачылык кечесин өткөрүү

23-сентябрь

Журналистика кафедрасы, деканат

Кафедра мүчөлөрү,

ОшМУ, кыргыз филологиясы

факультети, төгөрөк залда 2021-жыл саат 10.00дө

11.

К.Карасаевдин юбилейине карата “Карасаевдин тилдеги казынасы” деген аталыштагы иш-чара өткөрүү

Декабрь

№2 факультеттер аралык кыргыз тили жана адабиятынын практикалык курсу кафедрасы

Акишова Г, каф мүчөлөрү,кыргыз тил илими

Кыргыз филологиясы

факультети, төгөрөк залда

12

Ж.Абдрахмановдун 120 жылдыгына карата илимий иш-чара өткөрүү

Жыл ичи

№1 факультеттер аралык кыргыз тили жана адабиятынын практикалык курсу кафедрасы, каф мүчөлөрү

Кыргыз филологиясы

факультети, төгөрөк залда

2. ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ ИШТЕРИ

1.

Профессордук-окутуучулук курамда, кафедрада иштеген изденүүчүүлөр, докторанттар, аспиранттардын илимий отчету

Декабрь

Кафедра башчылары,

К.Нармырзаева

деканат

ОшМУ

Кыргыз филологиясы

2.

ОшМУда салттык иш-чарага айланган “Студент жана илимий-техникалык прогесс” аттуу 8- аймактык студенттик илимий конференцияга студенттерди катыштыруу

ноябрь

ОшМУнун

Илим жана аспирантура бөлүмү

Кафедра башчылары, деканат

К.Нармырзаева

20-ноябрь

ОшМУ

БАЗда

3.

”Кыргыз тилин жана адабиятын окутуунун актуалдуу маселелери” деген темада методикалык семинар

Апрель

Филологиялык билим берүүнүн технологиялары

кафедрасы

Төгөрөк зал

4.

Факультетте кафедралардын эмгектеринин

көргөзмөсү “Эң мыкты илимпоз”, “Эң мыкты кафедра”

номинациясын берүү

Май

Журналистика кафедрасы,

кафедра башчысы, кафедра мүчөлөрү, №1, №2 Факультеттер аралык кыргыз тили жана адабиятынын практикалык курсу кафедрасынын башчылары, мүчөлөрү

Төгөрөк

Зал

5.

“Мыкты илимий эмгек”

“Мыкты окуу куралы”, “Мыкты окуу-методикалык колдонмо” конкурстарга катышуу

октябрь, ноябрь

К.Нармырзаева,

деканат,

усулдук кеңеш

6.

Магистр аспиранттар менен илимий эмгектерди даярдоо боюнча семинар

Январь

Кыргыз адабияты кафедрасы,

К.Нармырзаева

ОшМУ

Филология

факультети

7.

Илимий-усулдук семинарларды өткөрүү, аткарылган иштин материалдарын алуу.

Студенттердин республикалык олимпиадасынын катышуучуларынын команданын курамын түзүү, жетектөөчү, даярдоочу окутуучуларды белгилөө

Жыл ичинде

сентябрь,

апрель

Кафедралар,

К.Нармырзаева,

деканат

8.

2021-2022-жылы ОшМУда

факультетте “Илим жумалыгын” уюштуруу боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу, аларды өткөрүү:

- Студенттер аспиранттар

филолог окумуштуулар менен

март,

апрель

К.Нармырзаева,

кафедра башчылары,

кыргыз тил илими, ФБББТ, кыргыз адабияты, №1, 2 факультеттер аралык кыргыз тили жана адабиятынын практикалык курсу кафедралары, журналистика кафедрасы

деканат

9.

Диссертацияларды, авторефераттарды редактирлөө жана такуулоо

Жыл бою

Каф.башчылары,

тиешелүү окутуучулар

10.

Т.Касымбековдун чыгармаларын окутуу проблемалары”деген темада методикалык семинар

Ноябрь

ФБББТ кафедрасы

11.

Белгилүү сөздүкчү Хусейин Карасаевдин 120 жылдыгына карата конференцияны уюштуруу

Декабрь

К.Нармырзаева

деканат, кыргыз тил илими кафедрасы

Кафедралардын жылдык отчетторун кабыл алуу, илимий-изилдөө иш-чараларын жыйынтыктоо боюнча жылдык отчетту даярдоо жана Окумуштуулар кеңешинин жыйынында баяндама жасоо

декабрь,

июнь

Кафедра башчылары,

К.Нармырзаева

Жаш окумуштуулардын, аспиранттардын илимий иштери боюнча отчетторун угуу кабыл алуу

декабрь,

июнь

К.Нармырзаева,

Деканат, кафедра башчылары

3. ДОКТОРАНТТАР ЖАНА АСПИРАНТТАР МЕНЕН ИШТӨӨ

1.

Аспиранттар менен иш алып баруу. Илимий темаларын тактоо, иш-пландарын талкуулоо бекитүү, кеңешме өткөрүүнү көзөмөлдөө

Окуу жыл ичинде

Кафедра башчылары,

К.Нармырзаева,

деканат

2.

Монография, ОМК, Окуу куралдарын басмага даярдоо, чыгаруу

2021-жыл, февраль,

май

Кафедралар

3.

Кандидаттык жана докторлук диссертацияларды коргоого коюу

Жыл

ичинде

Кафедралар,

окутуучулар

4.

Аспирантурага талапкерлердин темасын бекитүү жана аспирантурага сунуштоо иш-аракеттин аткаруу

Окуу жыл

ичинде

К.Нармырзаева,

кафедра башчылары

5.

Аспиранттардын жыл ичинде аткарган илимий-изилдөө иштеринин жыйынтыгын угуу жана аттестациялоодон өткөрүү

Окуу

жыл

ичинде

К.Нармырзаева,

деканат,

6.

Аспиранттардын илимий жетекчилерин

жана жетектөөчү кафедралардын отчетторун угуу

Окуу жыл

ичинде

ноябрь

К.Нармырзаева,

деканат, Окум.кең.

7.

Кафедралардын жылдык илимий отчетторун даярдоо,

факультеттин окумуштуулар кеңешинде талкуулоо Илим жана аспирантура бөлүмүнө

тапшыруу

декабрь, июнь

К.Нармырзаева

4. СТУДЕНТТИК ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ ИШТЕРИ

1.

Студенттик илимий бирикменин (СИБ) ишин координациялоо, иш жүргүзүү жана көзөмөлдөө

Окуу жыл ичинде

Кафедра башчылары,

К.Нармырзаева,

деканат

2.

“Илим жумалыгында” факултеттин студенттери менен илимий макалаларды талкуулоо, алардын ичинен мыктыларын сыйлоо жана алдыңкы орунга татыктуу макалаларды “ОшМУнун жарчысына” жарыялоону сунуштоо, уюштуруу

2021-жыл, апрель,

май

К.Нармырзаева

деканат

кафедра башчылары

3.

Кафедра мүчөлөрүнүн илимий эмгектеринин көргөзмөсүн уюштуруу. Илим жумалыгында

апрель,

май

Филологиялык билим берүүнүн технологиялары,

кыргыз адабияты кафедрасы

Камчыева

4.

Студенттик- аймактык олимпиадага студенттердин командасын түзүү. Даярдоо, көзөмөлдөө

Окуу жыл

ичинде

сентябрь

март

К.Нармырзаева

СИБ, кафедра башчылары, кафедралардан жооптуу окутуучулар,

Деканат

26-27-сентябрь,

5.

Студенттерди башка ЖОЖдордогу өткөрүлгөн

конференцияларга катыштыруу

Окуу

жыл

ичинде

К.Нармырзаева

СИБ

6.

ОшМУнун “Студент жана илимий-техникалык прогресс” аттуу 8- аймактык студенттик- илимий конференцияга катышуу

2021-жыл

20-ноябрь

К.Нармырзаева,

СИБ, кафедра башчылары кафедрадагы илимий жетекчилик кылган окутуучулар

20-ноябрь

Б Кыргыз филологиясы

факультети, төгөрөк залда АЗда, офлайн

Онлайн формасында

Кыргыз филологиясы жана журналистика

факультетинин

деканы, ф.и.к., доцент Турганбаев Н.О.

Декандын илимий иштер боюнча

орун басары ф.и.к., доцент Нармырзаева К.Ж.


Илимий иш план, 2023-2024-окуу жылы
Бүгүн, 2021-жылдын 19-ноябрында журналистика кафедрасынын улук окутуучусу Абдиева Чынара Ильязовна "Кыргыз Республикасындагы Ош, Жалал-Абад, Баткен областтарындагы электрондук массалык маалымат каражаттарынын өзгөчөлүгү (1991-2016-жылдар)" аттуу кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргоду.