• Илимий иштер

Илимий иштер

Кыргыз тили илими кафедрасы. Негизги илимий эмгектер:

Кафедра мүчөлөрү

Эмгектеринин аталышы

1. Элчиев Ж.

Кекетүү, какшыктоо, табалоо маанилерин туюнтуучу тилдик бирдиктер.

Наука и новые технологии №2, 2014.

Сүйлөмдөгү эскерүү, эскертүү жана эстетүү маанилеринин берилүү өзгөчөлүктөрү.

Наука и новые технологии №2, 2014.

Белгисиздик жана эканжылык маанилери.

“ОшМУ жарчысы” №2, 2014

Таңдануу жана кабатырлануу маанилеринин сүйлөмдө уюшулуш жолдору. “ОшМУ жарчысы” №2, 2014

2. Нуруев Т.

Профессор Т.Э.Нуруев 2015-жылдын 16-апрель күнү “Татаалдашкан сүйлөмдөрдүн семантика-грамматикалык түзүлүшү” деген аталыштагы докторлук диссертациясын алдын ала талкуудан өткөрдү.

3. Турганбаев Н.

4. Лексикалык редупликация. “ОшМУнун жарчысы” 2015, №4 271-274 бб.

2. Айдогмуш Эрдалдын «Түрк жана кыргыз тилиндеги зоонимдер» деген темада жазган диссертациялык ишинин авторефератына пикир.

3. Токошова Жамила Аттокуровнанын “Барскани Махмуд Кашкаринин “Диванынын» лексикасы жана анын азыркы кыргыз тилиндеги атоочтук маанидеги уңгу сөздөргө катышы” деген темада жазган диссертациялык ишине пикир

4. Бабатүрк Лейланын “Сопоставительный анализ форм прошедшего времени глагола в турецком и русском языках” аттуу филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясына пикири.

4.Жунусов А.

Синтаксистик синонимдер, варианттар жана параллелизмдер. Известия ВУЗов. Бишкек 2014

Жай сүйлөмдөрдүн синонимия

лык системасы (монография). Ош-2014 4,5 б/т

Кыргыз тилди окутуунун айрым көйгөйлүү маселелери. Мыйзам чыгаруудагы мамлекеттик тил маселелери. (Республикалык илимий-практикалык конференциянын материалдары) Бишкек 2015

Бир тутумдуу жана эки тутумдуу жай сүйлөмдөрдүн синонимиясы. Известия ВУЗов. Бишкек 2015

Синтаксистик синонимдердин уюшулуу жолдору жана теориялык маселелери (окуу-усулдук колдонмо) Ош-2015 4,5 б/т

5. Кошуева М.

Иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү. – Бишкек, 2014.

6.Нармырзаева К.

Морфологиялык стилистиканын поблемалары. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Түштүк бөлүмүнүн жарчысы. –Ош. №1. –2014. -125-130-б.

2. Мекеме-ишканалардын баштоочу тайпаларында мамлекеттик тилдин окутулушу. ОшМУнун жарчысы.-Ош. -2015.-№4.214-215-б.

3.ЖОЖдордо ,мекеме-ишканаларда мамлекеттик ишканаларда мамлекеттик тилди окутуунун айрым бир маселелери. –ОшМУнун жарчысы.-Ош.-2015. -№4. 2014-217-беттер.

4. Кеп маданияты. Аскер бөлүктөрүнүн кызматкерлери үчүн. –Ош:Воок-дизайн, 2015. -203 б. Окуу-методикалык колдонмо.

5. Тил илимине киришүү.Окуу –методикалык комплекс. –Ош:Воок-дизайн, 2017.132 б. (Т.Аширбаев авторлош).

6. Кыргыз тили эч качан жоголбойт. –Бишкек. “Чегарада” газетасы, декабрь, 2015-жыл / №12(142). -6 –бетте.

6.Кыргыз тили эч качан жоголбойт.-Бишкек. “Чегарада” газетасы. 2016-жыл, 4-б

7. Кыргыз Республикасынын Президентикке талапкерлерден да биринчи жолу мамлекеттик тилден сынак алган окумуштуу. –Бишкек. “Ачык сөз” №23 (090) 14-сентябрь, 2017-жыл. 10-б.

7. Шарипова М.

“Өзбек мектептеринде окуучулардын кеп адебине коюлуучу дидактикалык талаптар” деген темада илимий макала. 2014-жыл, Эл агартуу журналы №5-6

8.Камардинова У.

1.Зулпукаров К., Камардинова У. Суу концепти Жеңижоктун менталдык поэтикалык дүйнөсүндө. Эл агартуу, №3, №4. 2012.

2. Зулпукаров К., Камардинова У. Когнитивдик-тилдик параллелизм жана аккан суу концептинин Токтогул менен Барпынын чыгармаларында берилиши. Эл агартуу, №3, №4. 2012.

3. Семантика жана концептосфера. Республиканский научно-теоретический журнал “Наука и новые технологии” №5. –Бишкек, 2014.

4. Зулпукаров К., Камардинова У., Суранова Ш. Менталдык чөйрөдөгү “аккан (агын) суу-акпаган суу” оппозициясы жана “жинди суу” концептинин когнитемасы. Эл агартуу, №5, №6. 2012.

5. Концепт жана концептосфера түшүнүктөрүнүн аныктамалары. “ОшМУнун жарчысы”, 2012. №5.

6. Түрк гидронимиясындагы “Суу” концептинин орду.

7. “Суу” концепти уюштурган когнитемалар провербиалдык каражаттарда. “ОшМУнун жарчысы”, 2012. №4.

8. Камардинова У.Н., О Периверийных номинантах концепта “Вода” В языках евразии (этимологические заметки) Белгород, 2018.

9. Камардинова У.Н., Об этимологии гидронима су “Вода” в тюркских языках Белгород, 2018.

10.Камардинова У.Н. Лингвопоэтика жана лингвопаремологиянын орчундуу маселелери Бишкек., 2018

11. Аккан Суу концептиндеги фрейм жана сценарий Ошмунун жарчысы, 2017.

12.Жинди суу крнцепти Молдо Кылычтын ой казынасында Наука образование Бишкек.,2018

1. Мапаева Н.

2. Кожоева Г.

Кайталоо фигурасынын теориялык айрым меселелери. Окуу куралы. –Бишкек, 2014. 196 бет.

1. Тексттин негизги касиеттери жана алардын тутумундагы кайталануу – кайталанбоо конфигурациялары. Окуу куралы. (Авторлоштукта: Зулпукаров К., Эшманова С.). –Ош, 2014. 155 бет.

Тил-кеп биримдигинин прагматикалык негиздери жөнүндө. Наука и новые технологии №2, 2014.

Үйрөтүү максатында колдонулуучу кайталоолордун прагматикалык бөтөнчөлүктөрү. С-23: Сборник научных трудов: Выпуск 4. Ошск.гос.ун-та. 2014, -101-103 б.

Кайталоолордун кочуштоосу жана кайырмаланышы. 2015-жыл, “ОшМУ жарчысы”, №4

Повтор и плеоназм в китайско-киргизких лексических соответсвиях. Современные тенденции развития науки и технологий, г. Белгород, 2017-ж.

Редупликация в дунганском говоре китайского языка Современные тенденции развития науки и технологий, г. Белгород, 2017-ж.

Повтор и семантическая деривация в имитативах киргизского языка. 2018-жыл. Актуальные направления гуманитарных и социально-экономических исследований.

3. Тажибаева Ж.

Ат атоочтун кепте колдонулуу бөтөнчөлүктөрүнүн айрым учурлары. “ОшМУнун жарчысы”, 2015-ж. №4.

Кыргыз адабияты кафедрасынын окутуучуларынын 2014-2018-окуу жылдар аралыгында төмөндөгүдөй илимий–усулдук эмгектери жарык көргөн:

Эмгектин түрү

Аты-жөнү

Чыккан жери

1.

Кыргыз адабияты маалыматтама. -

Окуу колдонмо.

Исаков К.А.

Бишкек: Айат, 2014 - 384 б.

2.

Кыргыз эпосторундагы архаикалык мотивдер (“Манас”, “Эр Төштүк”, “Кожожаш” эпостору боюнча) - Монография.

Жамгырчиева Г.Т.

Ош: Ош кагаз ресурстары. 2015- 19 басма табак

3.

Кыргыз эпосторундагы архаикалык катмарлар. - Монография.

Жамгырчиева Г.Т.

Бишкек: Бийиктик, 2014- 12 басма табак

4.

Эпостор. («Эр Төштүк», «Кожожаш», «Жаңыл Мырза», «Эр Табылды», «Жаныш, Байыш» сыяктуу элдик эпосторун кара сөз түрүндө). - Хрестоматия.

Кулушев Т. А.

Ош: “Ош басмакана”АК.

7 басма табак

5.

“Эпостор”(I китеп). - Хрестоматия.

Кулушев Т. А.

Ош, 2017. 160-б. 10 б.т

6.

Темирова Б. “Манас” үчилтиги менен кыргыз поэзиясынын карым-катнашы. -

Монография.

Темирова Б.Т.

Бишкек, 2016

144-бет, 9 б.т.

7.

Темирова Б. “Манас” эпосу жана кыргыз прозасы. - Монография.

Темирова Б.Т.

Бишкек, 2017

96-бет, 6.0 б.т.

8.

Кыргыздардын көөнө ишенимдери жана тыюулары. – Илимий-популярдуу басылма.

Мурзакметов А. К.

Ош: Кагаз ресурстары, 2014, 8, 25 б.т.

9.

Тилим – дилим. - Макалалар жыйнагы.

Мурзакметов А. К.

Ош: Кагаз ресурстары, 2014, 4, 125 б.т.

10.

Кыргыз ырым-жырымдары. - Илимий-популярдуу басылма.

Мурзакметов А. К.

Ош: Кагаз ресурстары, 2014, 9 б.т.

11.

Кыргыз-өзбек этномаданий жалпылыктары. -

Монография.

Мурзакметов А. К.

Ош, 2015. 140-бет, 8,75 б.т.