Тандоого сунушталган дисциплиналар

"Бекитилди"

"Макулдашылды"

Окуу иштери боюнча проректор,

ОИДдин директору,

доцент Божонов З.С.

доцент Арапбаев Р.Н.

"___" ________2021-жыл

"___"________2021-жыл

Кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинде элективдүү курстарга сунушталган дисциплиналар

Факультети

Кафедрасы

Шифри

Тиеше-л үү цикл и

Кредити

Элективд үү курстарга сунушталган дициплиналардын аталышы

Эскерт үү

Кыргыз филологиясы жана журналистика

Колдонмо математика, информатика жана графикалык дизайн

Журналистика

КПВ\МЕН

2

Дис.2

Филологдор үчүн компьютердик технология

6-сем

Билим берүүдөгү компьпютердик технологиялар

Медиасабаттуулук

Кыргыз тил илими

550300

КПВ/ОПД

3

Дис.1

Туура жазуу жана адабий редактирлөө

6-сем

Кыргыз адабияты

Чыгыш адабияты

ФББТ

ЖРТнын тапшырмалары менен иштөө

Кыргыз тил илими

КПВ/ОПД

3

Дис.2

Текст таануу

6-сем

Кыргыз адабияты

Кыргыз маданиятынын тарыхы

ФББТ

Коммуникативдик методиканын негиздери

Кыргыз тил илими

КПВ/ОПД

3

Дис.

Кыргыз адабий тилинин нормалары

7-сем

Кыргыз адабияты

Батыш адабияты

ФББТ

Кыргыз тилин жана адабиятын жаңы технологиялар менен окутуу

Кыргыз тил илими

КПВ/ОПД

4

Дис.

Кеп маданияты

7-сем

Кыргыз адабияты

Жаңы кыргыз адабияты

ФББТ

Орто мектепте көркөм чыгарманы талдоонун ык-жолдору

Кыргыз тил илими

КПВ/ОПД

4

Дис

Салыштырма грамматика

7-сем

Кыргыз адабияты

Кыргыз адабий сынынын тарыхы

ФББТ

Манас таанууну окутуунун методикасы

Кыргыз тил илими

КПВ/ОПД

3

Дис.

Түркология

7-сем

Кыргыз адабияты

Айтматов таануу

ФББТ

Тилди жана предметти интеграциялап окутуу методикасы

Кыргыз тил илими

КПВ/ОПД

3

Этимология

7-сем

Кыргыз адабияты

Түрк элдер адабияты

ФББТ

КТА боюнча класстан тышкаркы иштерди жүргүзүүнүн методикасы

Кыргыз тил илими

КПВ/ОПД

3

Дис.

Семантика

8-сем

Кыргыз адабияты

Көркөм чыгармага адабий талдоо

ФББТ

КТА сабактарында жазуу жумуштарын жүргүзүүнүн методикасы

Кыргыз тил илими

КПВ/ОПД

4

Дис.

Кыргыз тилиндеги талдоонун түрлөрү

8-сем

Кыргыз адабияты

Адабият теориясы

ФББТ

Улуттук мектептерде кыргыз тилин окутуунун методикасы

Декан: Турганбаев Н.

Кафедра башчылары:

1. Кыргыз тил илими кафедрасы : Элчиев Ж.

2. Кыргыз адабияты кафедрасы: Мурзакметов А.

3. ФББТ кафедрасы: Момуналиев С.