Тандоонун графиги

Кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинде элективдүү курстарды өтүүнүн графиги

Багыты 550300 Филологиялык билим берүү. Академиялык даражасы: бакалавр. Профили кыргыз тили жана адабияты

(2021-2022-окуу жылы үчүн)

3-курс, 6-семестр

К№

Кафедрасы

Предметтин аталышы

Окутуучусу

өтүлүүчү мөөнөтү

1

Кыргыз тил илими

-

27.04.2021

2

Кыргыз адабияты

Чыгыш адабияты

Доц.Мурзакметов А.

3

ФББТ

ЖРТнын тапшырмалары менен иштөө

Ул.ок.Жумаев Н.

3-курс, 6-семестр

К№

Кафедрасы

Предметтин аталышы

Окутуучусу

өтүлүүчү мөөнөтү

1

Кыргыз тил илими

Текст таануу

Доц. Мапаева Н.

27.04.2021

2

Кыргыз адабияты

Кыргыз маданиятынын тарыхы

Доц. Мурзакметов А.

3

ФББТ

Коммуникативдик методиканын негиздери

Проф.Тагаева З.

4-курс, 7-семестр

К№

Кафедрасы

Предметтин аталышы

Окутуучусу

өтүлүүчү мөөнөтү

1

Кыргыз тил илими

Кыргыз адабий тилинин нормалары

Проф. Элчиев Ж.

27.04.2021

2

Кыргыз адабияты

Батыш адабияты

Доц.Мурзакметов А.

3

ФББТ

Кыргыз тилин жана адабиятын жаңы технологиялар менен окутуу

Доц.Жороев Т.

4-курс, 7-семестр

К№

Кафедрасы

Предметтин аталышы

Окутуучусу

өтүлүүчү мөөнөтү

1

Кыргыз тил илими

Кеп маданияты

Доц. Нармырзаева К.

27.04.2021

2

Кыргыз адабияты

Жаңы кыргыз адабияты

ул. окут. Табалдиева М.

3

ФББТ

Орто мектепте көркөм чыгарманы талдоонун ык-жолдору

Проф.Момуналиев С.

4-курс, 7-семестр

К№

Кафедрасы

Предметтин аталышы

Окутуучусу

өтүлүүчү мөөнөтү

1

Кыргыз тил илими

Салыштырма грамматика

Доц.Турганбаев Н.

27.04.2021

2

Кыргыз адабияты

Кыргыз адабий сынынын тарыхы

ул. окут. Табалдиева М.

3

ФББТ

Манас таанууну окутуунун методикасы

Ул.окут.Маматова А.

4-курс, 7-семестр

К№

Кафедрасы

Предметтин аталышы

Окутуучусу

өтүлүүчү мөөнөтү

1

Кыргыз тил илими

Түркология

Доц. Турганбаев Н.

27.04.2021

2

Кыргыз адабияты

Айтматов таануу

Проф. Темирова Б.

3

ФББТ

Тилди жана предметти интеграциялап окутуу методикасы

Доц.Жороев Т.

4-курс, 7-семестр

К№

Кафедрасы

Предметтин аталышы

Окутуучусу

өтүлүүчү мөөнөтү

1

Кыргыз тил илими

Этимология

Доц. Турганбаев Н.

27.04.2021

2

Кыргыз адабияты

Түрк элдер адабияты

Доц.Мурзакметов А.

3

ФББТ

КТА боюнча класстан тышкаркы иштерди жүргүзүүнүн методикасы

Окут.Камчыева Ж.

4-курс, 8-семестр

К№

Кафедрасы

Предметтин аталышы

Окутуучусу

өтүлүүчү мөөнөтү

1

Кыргыз тил илими

Семантика

Проф.Элчиев Ж.

27.04.2021

2

Кыргыз адабияты

Көркөм чыгармага адабий талдоо

Ул.окут. Табалдиева М.

3

ФББТ

КТА сабактарында жазуу жумуштарын жүргүзүүнүн методикасы

Доц.Раимбердиева З.

4-курс, 8-семестр

К№

Кафедрасы

Предметтин аталышы

Окутуучусу

өтүлүүчү мөөнөтү

1

Кыргыз тил илими

Кыргыз тилиндеги талдоонун үлгүлөрү

Доц.Мапаева Н.

27.04.2021

2

Кыргыз адабияты

Адабият теориясы

Проф. Жамгырчиева Г.

3

ФББТ

КТА боюнча класстан тышкаркы иштерди жүргүзүүнүн методикасы

Проф.Тагаева З.

Факультеттин деканы: Турганбаев Н.