Тандоонун жыйынтыгы

2-КУРСТАРДЫН ТАНДООСУНУН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Дисциплинанын аталышы

Окутуучунун аты-жөнү

Алган упайы

Тандалганы

1.

-

-

-

2.

Чыгыш адабияты

Мурзакметов А.

7

3.

ЖРТнын тапшырмалары менен иштөө

Жумаев Н.

42

+

1.

Текст таануу

Мапаева Н.

23

+

2.

Кыргыз маданиятынын тарыхы

Мурзакметов А.

20

3.

Коммуникативдик методиканын негиздери

Тагаева Ж.

6

1.

Филологдор үчүн компьютердик технология

10

2.

Билим берүүдөгү компьютердик технологиялар

3

3.

Медиасабаттуулук

33

+

3 - КУРСТАРДЫН ТАНДООСУНУН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Дисциплинанын аталышы

Окутуучунун аты-жөнү

Алган упайы

Тандалганы

1.

Кыргыз адабий тилинин нормалары

Проф. Элчиев Ж.

1

2.

Батыш адабияты

Доц.Мурзакметов А.

22

+

3.

Кыргыз тилин жана адабиятын жаңы технологиялар менен окутуу

Доц.Жороев Т.

20

1.

Кеп маданияты

Окут. Тажибаева Ж.

26

+

2.

Жаңы кыргыз адабияты

ул. окут. Табалдиева М.

13

3.

Орто мектепте көркөм чыгарманы талдоонун ык-жолдору

Проф.Момуналиев С.

5

1.

Салыштырма грамматика

Доц.Турганбаев Н.

11

2.

Кыргыз адабий сынынын тарыхы

ул. окут. Табалдиева М.

10

3.

Манас таанууну окутуунун методикасы

Ул.окут.Маматова А.

23

+

1.

Түркология

Доц. Турганбаев Н.

6

2.

Айтматов таануу

Проф. Темирова Б.

6

3.

Тилди жана предметти интеграциялап окутуу методикасы

Доц.Жороев Т.

31

+

1.

Этимология

Доц. Турганбаев Н.

11

2.

Түрк элдер адабияты

Доц.Мурзакметов А.

10

3.

КТА боюнча класстан тышкаркы иштерди жүргүзүүнүн методикасы

Окут.Камчыева Ж.

23

+

1.

Семантика

Проф.Элчиев Ж.

10

2.

Көркөм чыгармага адабий талдоо

Ул.окут. Табалдиева М.

16

3.

КТА сабактарында жазуу жумуштарын жүргүзүүнүн методикасы

Доц.Раимбердиева З.

18

+

1.

Кыргыз тилиндеги талдоонун үлгүлөрү

Доц.Мапаева Н.

40

+

2.

Адабият теориясы

Проф. Жамгырчиева Г.

2

3.

КТА боюнча класстан тышкаркы иштерди жүргүзүүнүн методикасы

Проф.Тагаева З.

2