Тандоонун протоколдору

Кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин Окумуштуулар кеңешинин 2021 -жылдын №___ жыйынынын

токтомунан к ө ч ү рм ө

Кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин окуу планындагы вариативдик бөлүккө ЖОЖ компонент жана студенттердин тандоосу үчүн сунушталган курстарды тандоо процедураларын уюштуруучулардын жыйынтыгын талкуулап, факультеттин Окумуштуулар кеңеши төмөнкүдөй жыйынтыкка келди:

Блок

Сунушталган курстардын аталыштары

Окумуштуулар кеңеши же студенттер тандаган курстардын аталыштары

Окуу планында пландаш-тырылган семестр

Окуу планында кредиттин көлөмү

МЕН

ТК

1.Филологдор үчүн компьютердик технология

2.Билим берүүдөгү компьютердик технология

3.Медиасабаттуулук

Медиасабаттуулук

6

2

Кесип-тик

ТК

1.Туура жазуу жана адабий редактирлөө

2. Чыгыш адабияты

3. ЖРТнын тапшырмалары менен иштөө

ЖРТнын тапшырмалары менен иштөө

6

3

ТК

Текст таануу

Текст таануу

6

3

Кыргыз маданиятынын тарыхы

Коммуникативдик методиканын негиздери

ТК

Кеп маданияты

Кеп маданияты

7

4

Жаңы кыргыз адабияты

Орто мектепте көркөм чыгарманы талдоонун ык-жолдору

Салыштырма грамматика

Манас таанууну окутуунун методикасы

7

4

Кыргыз адабий сынынын тарыхы

Манас таанууну окутуунун методикасы

Кесип-тик

ТК

Түркология

Тилди жана предметти интеграциялап окутуу

7

3

Айтматов таануу

Тилди жана предметти интеграциялап окутуу

ТК

1.Этимология

2. Түрк элдер адабияты

3. КТА боюнча класстан тышкаркы иштерди жүргүзүүнүн методикасы

КТА боюнча класстан тышкаркы иштерди жүргүзүүнүн методикасы

7

3

ТК

1.Семантика

2. Көркөм чыгармага адабий талдоо

3. КТА сабактарында жазуу жумуштарын жүргүзүүнүн методикасы

КТА сабактарында жазуу жумуштарын жүргүзүүнүн методикасы

8

3

ТК

1. Кыргыз тилиндеги талдоонун үлгүлөрү

2.Адабият теориясы

3. Улуттук мектептерде кыргыз тилин окутуунун методикасы

Кыргыз тилиндеги талдоонун түрлөрү

8

4

ТК

1.Кыргыз адабий тилинин нормалары

2. Батыш адабияты

3. Кыргыз тилин жана адабиятын жаңы технологиялар менен окутуу

Батыш адабияты

7

3

Кесиптик

ЖОЖ

Кыргыз тилинин тарыхы

7

2

Кыргыз тилинин практикуму

1

6

Кыргыз адабиятынын практикуму

2

6

Көркөм окуу

2

5

Кыргыз фольклору

2

4

Азыркы кыргыз тили (Фонетика)

1

4

Азыркы кыргыз тили (лексикология)

3

4

Азыркы кыргыз тили (Сөз жасоо )

4

4

Азыркы кыргыз тили (Синтаксис)

5,6

9

Азыркы кыргыз тили (Пунктуация)

8

2

Азыркы кыргыз тили

(Стилистика)

7

3

Орфография

5

2

Акындар поэзиясынын тарыхы

3

3

Кыргыз профессионал адабияты (1918-1960)

3

7

Кыргыз профессионал адабияты (1960-1991)

4

6

Жаңы кыргыз адабияты (1990-2021)

6

6

Кыргыз тили жана адабиятынын предметтик стандарты

5

4

Кыргыз тили жана адабияты мугалиминин

компотенттүүлүгү

6

3

Факультеттин деканы: Турганбаев Н.

Окумуштуу катчы: Камчыева Ж.