Илимий иштин планы

Ош мамлекеттик университети

Описание: C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Кафедра. документтер\Кыргыз филология.JPG

Кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин

2021-2022-окуу жылындагы илимий иштеринин

ПЛАНЫ

Ош – 2021

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ

МИНИСТРЛИГИ

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

“Бекитемин” “Макулдашылды”

Илимий иштер боюнча Илим жана аспирантура

проректор, м.и.д., профессор бөлүмүнүн башчысы ф.-м.и.к.,доцент

__________ Б.Осумбеков __________Г.М.Анарбаева

Кыргыз филологиясы жана журналистика

факультетинин 2021-2022-окуу жылы үчүн илимий

ишмердүүлүгүнүн

ИШ-ПЛАНЫ

Ош - 2021

Аткарылуучу иш-чаралар

Аткаруу

мөөнөтү

Жооптуулар

Аткарылы

шын белгилөө, өтүлүүчү жайы

Эскертүү

1. УЮШТУРУУ ИШТЕРИ

1.

Кафедралардын илимий иш-пландарын тактоо жана бекитүү

Сентябрь

К.Нармырзаева,

деканат

2.

Кафедралардын илимий иш-чараларын координациялоо

Окуу жыл ичинде

К.Нармырзаева,

деканат

3.

ОшМУнун илимий иштер боюнча кеңешмесине үзгүлтүксүз катышуу, андагы маалыматтарды өз кезегинде кафедраларга жеткирүү жана жыйынтыгын Илим жана аспирантура бөлүмүнө билдирүү

аптанын

шаршемби

күндөрү

4.

Студенттик СИБ менен иш жүргүзүү

ар дайым

5.

“Тилчи”, “Көркөм чабыт”, “Сапар түйшүгү”, “Усулчу”, “Сабаттуу журналист” илимий ийримдердин иш-аракеттери аркылуу

окуу жыл

ичинде

Кафедра башчылары,

деканат,

К.Нармырзаева,

ийримдин жетекчилери

6.

Факультеттин өндүрүштүк кеңешмесинде Илим жана аспирантура бөлүмүнүн апталык кеңешмесиндеги маалыматтарды кафедра башчыларына билдирип туруу

ар дайым

К.Нармырзаева

7.

Web of Science системасына окутуучулардын эмгектерин чыгаруу

ар дайым

Кафедралар

8.

Т.Касымбековдун 90 жылдыгына арналган илимий-практикалык конференция

Кыргыз адабияты кафедрасы,

Кыргыз филологиясы

факультети, төгөрөк залда

9.

Факультеттин окутуучуларынын жергиликтүү жана чет өлкөлөрдөн чыккан илимий макала ж.б. эмгектерин тактоо

Окуу жыл

ичинде

октябрь,

ноябрь

Кафедра башчылары,

К.Нармырзаева

10.

Белгилүү тележурналист Б.Төлөнөвдун “Журналистикадагы өрнөктүү өмүр” деген аталыштагы 70 жылдык юбилейлик чыгармачылык кечесин өткөрүү

23-сентябрь

Журналистика кафедрасы, деканат

Кафедра мүчөлөрү,

ОшМУ, кыргыз филологиясы

факультети, төгөрөк залда 2021-жыл саат 10.00дө

11.

К.Карасаевдин юбилейине карата “Карасаевдин тилдеги казынасы” деген аталыштагы иш-чара өткөрүү

Декабрь

№2 факультеттер аралык кыргыз тили жана адабиятынын практикалык курсу кафедрасы

Акишова Г, каф мүчөлөрү,кыргыз тил илими

Кыргыз филологиясы

факультети, төгөрөк залда

12

Ж.Абдрахмановдун 120 жылдыгына карата илимий иш-чара өткөрүү

Жыл ичи

№1 факультеттер аралык кыргыз тили жана адабиятынын практикалык курсу кафедрасы, каф мүчөлөрү

Кыргыз филологиясы

факультети, төгөрөк залда

2. ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ ИШТЕРИ

1.

Профессордук-окутуучулук курамда, кафедрада иштеген изденүүчүүлөр, докторанттар, аспиранттардын илимий отчету

Декабрь

Кафедра башчылары,

К.Нармырзаева

деканат

ОшМУ

Кыргыз филологиясы

2.

ОшМУда салттык иш-чарага айланган “Студент жана илимий-техникалык прогесс” аттуу 8- аймактык студенттик илимий конференцияга студенттерди катыштыруу

ноябрь

ОшМУнун

Илим жана аспирантура бөлүмү

Кафедра башчылары, деканат

К.Нармырзаева

20-ноябрь

ОшМУ

БАЗда

3.

”Кыргыз тилин жана адабиятын окутуунун актуалдуу маселелери” деген темада методикалык семинар

Апрель

Филологиялык билим берүүнүн технологиялары

кафедрасы

Төгөрөк зал

4.

Факультетте кафедралардын эмгектеринин

көргөзмөсү “Эң мыкты илимпоз”, “Эң мыкты кафедра”

номинациясын берүү

Май

Журналистика кафедрасы,

кафедра башчысы, кафедра мүчөлөрү, №1, №2 Факультеттер аралык кыргыз тили жана адабиятынын практикалык курсу кафедрасынын башчылары, мүчөлөрү

Төгөрөк

Зал

5.

“Мыкты илимий эмгек”

“Мыкты окуу куралы”, “Мыкты окуу-методикалык колдонмо” конкурстарга катышуу

октябрь, ноябрь

К.Нармырзаева,

деканат,

усулдук кеңеш

6.

Магистр аспиранттар менен илимий эмгектерди даярдоо боюнча семинар

Январь

Кыргыз адабияты кафедрасы,

К.Нармырзаева

ОшМУ

Филология

факультети

7.

Илимий-усулдук семинарларды өткөрүү, аткарылган иштин материалдарын алуу.

Студенттердин республикалык олимпиадасынын катышуучуларынын команданын курамын түзүү, жетектөөчү, даярдоочу окутуучуларды белгилөө

Жыл ичинде

сентябрь,

апрель

Кафедралар,

К.Нармырзаева,

деканат

8.

2021-2022-жылы ОшМУда

факультетте “Илим жумалыгын” уюштуруу боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу, аларды өткөрүү:

- Студенттер аспиранттар

филолог окумуштуулар менен

март,

апрель

К.Нармырзаева,

кафедра башчылары,

кыргыз тил илими, ФБББТ, кыргыз адабияты, №1, 2 факультеттер аралык кыргыз тили жана адабиятынын практикалык курсу кафедралары, журналистика кафедрасы

деканат

9.

Диссертацияларды, авторефераттарды редактирлөө жана такуулоо

Жыл бою

Каф.башчылары,

тиешелүү окутуучулар

10.

Т.Касымбековдун чыгармаларын окутуу проблемалары”деген темада методикалык семинар

Ноябрь

ФБББТ кафедрасы

11.

Белгилүү сөздүкчү Хусейин Карасаевдин 120 жылдыгына карата конференцияны уюштуруу

Декабрь

К.Нармырзаева

деканат, кыргыз тил илими кафедрасы

Кафедралардын жылдык отчетторун кабыл алуу, илимий-изилдөө иш-чараларын жыйынтыктоо боюнча жылдык отчетту даярдоо жана Окумуштуулар кеңешинин жыйынында баяндама жасоо

декабрь,

июнь

Кафедра башчылары,

К.Нармырзаева

Жаш окумуштуулардын, аспиранттардын илимий иштери боюнча отчетторун угуу кабыл алуу

декабрь,

июнь

К.Нармырзаева,

Деканат, кафедра башчылары

3. ДОКТОРАНТТАР ЖАНА АСПИРАНТТАР МЕНЕН ИШТӨӨ

1.

Аспиранттар менен иш алып баруу. Илимий темаларын тактоо, иш-пландарын талкуулоо бекитүү, кеңешме өткөрүүнү көзөмөлдөө

Окуу жыл ичинде

Кафедра башчылары,

К.Нармырзаева,

деканат

2.

Монография, ОМК, Окуу куралдарын басмага даярдоо, чыгаруу

2021-жыл, февраль,

май

Кафедралар

3.

Кандидаттык жана докторлук диссертацияларды коргоого коюу

Жыл

ичинде

Кафедралар,

окутуучулар

4.

Аспирантурага талапкерлердин темасын бекитүү жана аспирантурага сунуштоо иш-аракеттин аткаруу

Окуу жыл

ичинде

К.Нармырзаева,

кафедра башчылары

5.

Аспиранттардын жыл ичинде аткарган илимий-изилдөө иштеринин жыйынтыгын угуу жана аттестациялоодон өткөрүү

Окуу

жыл

ичинде

К.Нармырзаева,

деканат,

6.

Аспиранттардын илимий жетекчилерин

жана жетектөөчү кафедралардын отчетторун угуу

Окуу жыл

ичинде

ноябрь

К.Нармырзаева,

деканат, Окум.кең.

7.

Кафедралардын жылдык илимий отчетторун даярдоо,

факультеттин окумуштуулар кеңешинде талкуулоо Илим жана аспирантура бөлүмүнө

тапшыруу

декабрь, июнь

К.Нармырзаева

4. СТУДЕНТТИК ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ ИШТЕРИ

1.

Студенттик илимий бирикменин (СИБ) ишин координациялоо, иш жүргүзүү жана көзөмөлдөө

Окуу жыл ичинде

Кафедра башчылары,

К.Нармырзаева,

деканат

2.

“Илим жумалыгында” факултеттин студенттери менен илимий макалаларды талкуулоо, алардын ичинен мыктыларын сыйлоо жана алдыңкы орунга татыктуу макалаларды “ОшМУнун жарчысына” жарыялоону сунуштоо, уюштуруу

2021-жыл, апрель,

май

К.Нармырзаева

деканат

кафедра башчылары

3.

Кафедра мүчөлөрүнүн илимий эмгектеринин көргөзмөсүн уюштуруу. Илим жумалыгында

апрель,

май

Филологиялык билим берүүнүн технологиялары,

кыргыз адабияты кафедрасы

Камчыева

4.

Студенттик- аймактык олимпиадага студенттердин командасын түзүү. Даярдоо, көзөмөлдөө

Окуу жыл

ичинде

сентябрь

март

К.Нармырзаева

СИБ, кафедра башчылары, кафедралардан жооптуу окутуучулар,

Деканат

26-27-сентябрь,

5.

Студенттерди башка ЖОЖдордогу өткөрүлгөн

конференцияларга катыштыруу

Окуу

жыл

ичинде

К.Нармырзаева

СИБ

6.

ОшМУнун “Студент жана илимий-техникалык прогресс” аттуу 8- аймактык студенттик- илимий конференцияга катышуу

2021-жыл

20-ноябрь

К.Нармырзаева,

СИБ, кафедра башчылары кафедрадагы илимий жетекчилик кылган окутуучулар

20-ноябрь

Б Кыргыз филологиясы

факультети, төгөрөк залда АЗда, офлайн

Онлайн формасында

Кыргыз филологиясы жана журналистика

факультетинин

деканы, ф.и.к., доцент Турганбаев Н.О.

Декандын илимий иштер боюнча

орун басары ф.и.к., доцент Нармырзаева К.Ж.